Adan Pradan Na Thakile

```

Adan pradan na thakile keman kare rahibo

Keman kare dharar buke mayer bijoy gahibo

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1