Bhitare Bahire Ghume Jagarane Chahi Je

```

Bhitare bahire ghume jagarane chahi je sudui shakati

Bahu dure hai rekhechi pheliya amulya sudha bhakati

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1