Nutan Jiban Nutan Swapan Kare More Abahan

```

Nutan jiban nutan swapan kare more abahan

Dhara bedanar dhara jatanar habe aji samapan

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1