Bajai Jara Bishwa Prabhur Bijoy Danka Tara

```

Bajai jara bishwa prabhur bijoy danka

Tara jagai timir pure bhishan shanka

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1