Nayan Tara nahi Chahi Chahi Hiyakasher Tara

```

Nayan tara nahi chahi chahi hiyakasher tara

Jiban amar maran amar habe jani bandhan hara

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1