Kothai Thaki Kothai Chali Nahi Jani Jani Shudhu

```

Kothai thaki kothai chali nahi jani

Jani shudhu mago tomar charan khani

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1