Param Pitar Charan Dhuti Barai Madhumoy

Param pitar charan duti barai madhumoy

Param pitar dibya ankhi asim kripamoy


From:Sri Chinmoy,Bahir jagate bhranti prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1