Param Pitar Ashesh Kripai Jiban Habe

```

Param pitar ashesh kripai jiban habe bharapur

Hriday amar purna habe hriday habe sumadhur

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2