Prabhur Duare Prahari Jahara Prabhur Duare

```

Prabhur duare prahari jahara prabhur duare prahari

Tader jibane nahi raje kabhu mithya timir lahari

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2