Jani Jani Swapan Madhur Barai Madhur Jani

Jani jani swapan madhur barai madhur

Jani jani bastabata barai nithur


From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2