Bhitar Bahir Bhayer Simanai Pabo Ki Hai Tomar

```

Bhitar bahir bhayer simanai

Pabo ki hai tomar paye thai

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2