Jethai Nahi Raje Ishwar Sethai Sabiy Jani

```

Jethai nahi raje ishwar

Sethai sabiy jani nashwar

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2