Bhitar Jagate Dibanishi Ami Karibo Krandan

```

Bhitar jagate dibanishi ami karibo krandan

Bahir jagate ashanti mane karibo daman

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2