Hiya Pure Karte Gaman Barai Kare Bhoy Heri

```

Hiya pure karte gaman barai kare bhoy

Heri shudhu bhitar bahir agyanatar joy

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2