Hiya Pure Karte Gaman Barai Kare Bhoy Heri

Hiya pure karte gaman barai kare bhoy

Heri shudhu bhitar bahir agyanatar joy


From:Sri Chinmoy,Bahir jagate, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2