Katar Ami Nahi Habo Shatru Akramane Nahi

Katar ami nahi habo shatru akramane

Nahi habo tomar kripai ami jiban rane


From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2