Nahi Chahi Hate Kabhu Gyaner Shiro Mani

Nahi chahi hate kabhu gyaner shiro mani

Shunte ami chahi kebal anahata dhwani


From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2