Durbhabana Pratikkhane Amar Mane Prane

```

Durbhabana pratikkhane amar mane prane

Mago ami phutte chahi tomar jaya gane

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2