Ke Amare Dilo Aji Asha Phuler Mala Ke Amare

```

Ke amare dilo aji asha phuler mala

Ke amare dake aji pantha kare ala

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2