Garimasi Garimasi Jader Jiban

```

Garimasi garimasi jader jiban

Tara nashe druta gati prabhur swapan

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2