Nahi Jani Jap Tap Nahi Mago Jani Rakhi

Nahi jani jap tap nahi mago jani

Rakhi shudhu hiya pure taba madhu bani


From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 2, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_2