Desh Bideshe Ghure Berai Kanur Dekha Lagi

```

Desh bideshe ghure berai kanur dekha lagi

Ashru hiyai dibas rati kebal kripa magi

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1