Nahi Habo Kampita Nahi Habo Shankita Tumi

Nahi habo kampita nahi habo shankita

Tumi jadi dao go dekha

Pujbo tomai tushbo tomai

Kothai taba pada rekha


From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1