Maner Jatana Hiyar Bedana Jabena Chhariya

```

Maner jatana hiyar bedana jabena chhariya amare

Jadi nahi tushi nimeshe nimeshe amar hridaye sabare

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1