Agyanatar Timir Guhai Ami Thaki Supta

```

Agyanatar timir guhai ami thaki supta

Bangshidhari dao go dekha karo amai mukta

```

From:Sri Chinmoy,Bahir Jagate Bhranti Prabal, part 1, 2002
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bjb_1