Bajao Bina Khamar Bina Amar Hiya

```

Bajao bina khamar bina amar hiya gabhire

Taito ami nahi rahi baddha maner timire

```

From:Sri Chinmoy,Bhorer pakhi, part 1, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bp_1