Chokh Khulilo Tomar Gane Chokh Khulilo

```

Chikh khulilo tomar gane

Chokh khulilo tomar dhyane

Chokh khulilo tomai pete

Chokh khulilo amai dite

```

From:Sri Chinmoy,Bhorer pakhi, part 1, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bp_1