Dako Prabhu Dako Shudhu Dako Ektibar

```

Dako prabhu dako shudhu

Dako ektibar

Tomai ami dibo aji

Amar ashrudhar

```

From:Sri Chinmoy,Bhorer pakhi, part 1, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bp_1