Kahar Dake Urdhe Jabo Ke Amare Dibe

```

Kahar dake urdhe jabo

Ke amare dibe gopan dhan

Kahar puja karbo ogo

Hiya pure ami anukkhan

```

From:Sri Chinmoy,Bhorer pakhi, part 1, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bp_1