Pir Vilayat Khan

```

He saumitra he premik vir

Pir Vilayat Pir

Animesh hiya muchhaite chaha

Dharar ashru nir

Bhitare bahire abhinava hasi

Rupantarer Krishner banshi

Dyulok garima bhulok mahima

Sanatan gati sthir

```

From:Sri Chinmoy,Blue waves of the ocean-source, 1979
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bwo