Everybody Ridicules Me

```

Everybody ridicules me

When I speak of myself.

```

From:Sri Chinmoy,Chander deshe, 1991
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/cdm