Hai Hai Bhabi Shudhu

```

Hai hai bhabi shudhu

Kandi shudhu saphalata lagi

```

From:Sri Chinmoy,Chander deshe, 1991
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/cdm