Chetana Sagare Santar Katite

```

Chetana sagare santar katite

Param tripti lagi

```

From:Sri Chinmoy,Chander deshe, 1991
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/cdm