Hriday Mukut Tomar Paye Rakhbo Aji

Hriday mukut tomar paye

Rakhbo aji prabhu

Tomai shudhu pujbo ami

Nahe anye kabhu


From:Sri Chinmoy,Eso eso prabhu, part 2, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/eep_2