Ke Nibe Go Mor Jibaner Sakal Biphalata Ke

```

Ke nibe go mor jibaner

Sakal biphalata

Ke amare dibe balo

Madhur nirabata

```

From:Sri Chinmoy,Eso eso prabhu, part 2, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/eep_2