To Reach My Ultimate Goal

```

To reach my ultimate Goal

Nashibo maner kalarol

```

From:Sri Chinmoy,God answers prayers, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gap