Gahi Gan Gahi Gan Paramer Jaya Gan

Gahi gan gahi gan

Paramer jaya gan

Rakhi more puta chite paramer pada tale

Dure rakhi sandhya anrita pale pale


From:Sri Chinmoy,Gahite chahi Kali mayer gan, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gck