Chalo Jai Chalo Jai Chalo Jai

```

Chalo jai chalo jai chalo jai

Hetha nai hetha nai hetha nai

Asha hasi aradhana prema sudha

Aloker asimer puta khudha

Chalo jai chalo jai chalo jai

Hetha nai hetha nai hetha nai

Amader bidhatar tari banshi

Achhe shudhu bhul giri rashi rashi

Nahi pabo hetha kabhu jaha chai ```

From:Sri Chinmoy,Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gll_2