He Nanda Lal... Rakchhi Pete Dharte Tomai

He nanda lal he nanda lal he nanda lal he nanda lal

Rakchhi pete dharte tomai bhakti jal


From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm