Asani Gara Je Manaser Bane Asani Gara Je Aj

```

Asani gara je manaser bane asani gara je aj aj aj

Hriday bagane amar lagiya eneche bidhata taj

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm