Bhalobasi Ami Tai Kari Seba Asukh Pirita Jani

```

Bhalobasi ami tai kari seba asukh pirita jani

Apanar kare tahader labho mor deha prane mane

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm