Je Deshe Jai Se Deshe Bhai Ananda

```

Je deshe jai se deshe bhai ananda darashan

Bhitar jibane bahir jibane ekatar parashan

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm