Dibase Nishite Ami Je Kebal Tripti Bhikhari

Dibase nishite ami je kebal tripti bhikhari

Nahi keno hai ami kabhu hai agyan shikhari


From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm