Phul Bagane Phuler Sathe Kari Jakhan Khela

```

Phul bagane phuler sathe kari jakhan khela

Bhitar bahir dekhi kebal ek ananda mela

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm