He Param Pita Nutan Barashe

```

He param pita nutan barashe karibo na kabhu bhul

Ami habo ek tomar hiyar sudha swapaner phul

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm