Ami Kari Pran Gabhire Tapan

```

Ami kari pran gabhire tapan deber sadhana

Raibena ar amar majhe ati khudra chetana

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm