Ami Durbal Ami Asahai Ei Katha Bhabi Jabe

Ami durbal ami asahai ei katha bhabi jabe

Tomar bedana bere jai prabhu amar khudra bhabe


From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm