Nahi Pabe Kabhu Dhan Jash Mane Triptir

```

Nahi pabe kabhu dhan jash mane triptir darashan

Tripti labhite chaho go prabhur sri charan parashan

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm