Madhur Asha Madhur Jaowa Madhur Sabiy

Madhur asha madhur jaowa madhur sabiy madhur

Mayer paye rakhi amar kanna hasi prachur


From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm