Bedanai Bhara Bhitar Bahir Mor Charidike

```

Bedanai bhara bhitar bahir mor

Charidike heri shudhu andhiyar ghor

```

From:Sri Chinmoy,Hiyar pradip ke jalabe, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/hpk