Shikhte Habe Pran Gabhire Kandte Shikhte

```

Shikhte habe pran gabhire kandte

Shikhte habe basanare bandhte

```

From:Sri Chinmoy,Hiyar pradip ke jalabe, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/hpk